Mirasın Reddi

Gerçek ret:
Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.
-Mirasçılık sıfatını kazanmış olan mirasçının kendi iradesi ile bu sıfata son vermesine gerçek ret denir.Ret ancak mirasbırakanın ölümünden sonra gerçekleşebilir. Ret için mirasçının bozucu yenilik doğuran irade açıklamasına gerek vardır.
Madde 609- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
* Madde 463- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izni gereklidir:

bent 5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması.
Ret beyanında bulunan mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.Temsilci kullanılabilir ancak özel yetkiye sahip olması gerekir. Tam ehliyetsizlik halinde ret beyanını yasal temsilci yapar.Tam ehliyetsiz vesayet altındaysa vasinin beyanına sulh ve asliye mahkemelerinin izninin eklenmesi gerekir.
Sınırlı ehliyetsizlerde ret beyanını yasal temsilci ya da onun rızasıyla sınırlı ehliyetsiz yapabilir. Vesayet altındaki sınırlı ehliyetsizlerde 463 /b5 uygulanır.
İster tam ehliyetsiz ister sınırlı ehliyetsiz olsun velayet altındaki küçük adını velisi mirası reddediyorsa menfaat çatışması gerekçesi ile kayyım atanması gerekir.
Reddin kayıtsız şartsız olması kuralı kısmi reddi engeller mi ?
Eğer kısmi ret bir kayıtlı ret nitelindeyse geçerli olmaz. ör: taşınırları ret , taşınmazları kabul ediyorum şeklindeki ret kayıtlı ret olduğu için geçersizdir. miras payının kesirli bir bölümünün reddedilmesi bir kayda ya da şarta bağlanmış değil de içeriği sınırlandırılmış bir ret olduğu için geçerlidir.
Ret, yenilik doğuran bir irade açıklaması olduğu için sulh hakimine ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur ve bu andan sonra geri alınamaz.
Ret hakkının düşmesi :
-Sürenin dolması : MK 606/1 e göre ret süresi üç aydır. Hak düşürücü süredir,durması ya da kesilmesi söz konusu değil. Beyanın süresi içinde kullanılmış sayılması için 3 ay içinde mahkemeye ulaşmış olması gerekir. Süreye uyulup uyulmadığını mahkeme inceler. Süresi içinde reddetmeyen mirasçı kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.
MK 606/2: Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.
Madde 607- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.
Madde 615- Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.
-kanunun öngördüğü 3 aylık süre içinde karar vermenin fevkalede zor olması ya da karar verme imkanının yokluğu haklı sebep sayılır.Bu hüküm sadece ret süresinin susarak geçirilmesi halinde uygulanır.
Madde 608- Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.
Mirasçı her iki mirası da reddebilir, sadece kendi mirasbırakanına kalan mirası da reddebilir. Buna karşılık kendi mirasbırakanından kalan mirası ret, fakat kendi mirasbırakanına kalan mirası kabul edemez. Sürenin başlangıcı ilk mirasçının mirası reddettiğini ve mirasın kendisine geçtiğini öğrenmedir ve süre yine 3 aydır.
-Süre dolmadan ret hakkının düşmesi:
1. açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi
2.tereke işlerine gereğinden fazla karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi
MK 610/2: Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.
fiilin objektif olarak tereke işlerine gereğinden fazla karışma nitelinde olması ret hakkının düşmesi için yeterlidir.
f3. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.
Malların çalınmaması için önlem alınması,malların deftere geçirilmesi,za kesmek için dava açma ya da icra takibi,bir işletmenin gerekli vergilerini vermek,acil onarım tereke işlerine karışma olarak kabul edilmemektedir.
Miras sebebiyle istihkak ya da paylaşma davası açma,paylaşmaya katılma,miras payının devri,alacakların tahsili,tereke mallarının satımı,bir taşınmazı kendi adına tescil ettirme,mirasçılık ya da vasiyeti ifa ret hakkına son veren davranışlardır.
3.ceza olarak ret hakkının düşmesi
terekeye dahil olan bir malı zimmetine geçirme ya da diğer mirasçılardan saklama ret hakkının düşmesini gerektirir.
Hükmi ret :
m.605/2. Bir karinedir ve reddin gerçekleşmiş sayılması için mirasçıların ret beyanında bulunmasına gerek yoktur fakat ileride doğacak ihtilafları engellemek için sulh mahkmemesine yine de bir beyanda bulunmakta fayda vardır. Aksine mirasçı,mirası kabul etmek istiyorsa kabul beyanında ya da kabulü gösteren fiillerde bulunması gerekir.
REDDİN SONUÇLARI :
1.yasal mirasçıların mirası reddetmesinin sonuçları :
Madde 611- Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi,hak sahiplerine geçer.
-en yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi:
Madde 612- En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.
en yakın yasal mirasçı mirasbırakana en yakın planda ve doğrudan mirasçı olan kimselerdir,eş de dahildir.
-mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi:
Madde 613- Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.
-sonra gelen mirasçılar lehine ret:
Madde 614- Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler.
Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar.
ÖR: M nin oğulları A,B,C ile A nın çocukları D ve F hayattaysalar,A mirası sonra gelen mirasçılar lehine reddederse, kabul ya da ret D ve F’ye sorulur.
2.atanmış mirasçıların mirası reddetmesinin sonucu
m.611/2: Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.
REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI
1.Mirasçıların kişisel alacaklılarının korunması :
Madde 617- Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.
2.Mirasbırakanın alacaklılarının korunması :
Madde 618- Ödemeden âciz bir mirasbırakanınmirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.
Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır.
iyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.