Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri

1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLAMAMASI Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. TİS in normatif kısmının işsözleşmelerini kanun gibi doğrudan doğruya
Read More

Tenkis Davası

Kural olarak saklı paylı mirasçıların ve istisnaen de saklı paylı mirasçıların alacaklılarının hakimden mirasbırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda etkisizleştirilmesini talep ettikleri davadır. Yenilik doğuran dava nitelindedir.Ancak mirasbırakanın ölümü halinde açılabilir. Davayı her saklı paylı mirasçı diğerlerinden bağımsız olarak açabilir. tasarruf
Read More

Saklı Pay, Tasarruf Oranı, Tenkis, Denkleştirme

Miras paylarının mirasbırakanın tasarruflarına karşı korunan kısmına saklı pay denir. Mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarının bu saklı payları toplamının dışında kalan ve serbestçe tasarruf etmesi mümkün olan kısmına ise tasarruf nisabı denir. Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısının bu saklı payına tecavüz
Read More

Mirasta Denkleştirme

1-şayet bir kazandırma denkleştirmeye konu ise tümüyle terekeye iade edilir. 2-denkleştirmeye konu kazandırmalar sadece mirasbırakanın sağlığında yaptığı kazandırmalardır. 3-denkleştirme yükümlüsü de denkleştirmeyi talep hakkına sahip olan da ancak kanuni mirasçılar olabilir. 4-denkleştirme yükümünün bulunup bulunmayacağı tamamen mirasbırakanın iradesine bırakılmıştır.(bu sebeple mirasbırakanın iradesiyle
Read More

Mirasın Reddi

Gerçek ret: Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. -Mirasçılık sıfatını kazanmış olan mirasçının kendi iradesi ile bu sıfata son vermesine gerçek ret denir.Ret ancak mirasbırakanın ölümünden
Read More

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıkların işyerinden kaynaklanması zorunlu olmayıp çalışma ve koşulları nedeniyle doğal seyri değişen rahatsızlık
Read More

Hastalık Sigortası

Hastalık Sigortasında Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 1. Sigortalı sayılma ve hastalanma Hastalık, sigortalı sayılanın tıbbi bakım ve tedavi gerektiren bedensel veya ruhsal bozukluk durumudur. İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmıştır. 2.
Read More

Zorla Getirme

Kural olarak bir ceza muhakemesi işlemi için çağrılmış olup da bun uymayan şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişilerin söz konusu ceza muhakemesi işlemi için hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla çağrıyı yapmış olan makama kolluk marifetiyle gerektiğinde zor kullanılarak getirilmesine zorla getirme veya ihzar denir.
Read More

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

I. Dayanak Kişilerin koruma tedbiri nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Yasal dayanaklar anayasa, AİHS ve cmk ilgili hükümleridir. II. Tazminat Nedenleri Tazminat istemi Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan,
Read More

Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi

Hükmün açıklanmasını geri bırakılması kurulan hükmün sanık bakımından hukuksal sonuç doğurmamasını ifade eder. Hapis cezasının ertelenmesinden faklıdır. Eğer hem hükmün açıklanmasını geri bırakılması hem hapis cezasının ertelenmesi koşulları varsa hükmün açıklanmasının ertelenmesi uygulanmalıdır. Ancak şartlar neredeyse aynı olduğundan hapis cezasının ertelenmesi kurumu
Read More